Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 09/10/2018 9:12 SA
Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 9.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 14.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo; xem xét kết quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh một số vấn đề hội nghị cần lưu ý trong quá trình xem xét, thảo luận và quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá khái quát kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh trong hơn 2 năm đầu nhiệm kỳ, khẳng định trong hơn 2 năm qua, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, thu được nhiều kết quả khá toàn diện cả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Nổi bật là kinh tế  tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều tăng so với dự toán. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đáng phấn khởi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học và công nghệ, cải cách hành hành chính có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới và thu được kết quả tích cực, nhất là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII) và các Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh chưa được cải thiện. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm. Chưa thu hút được nhiều dự án mang tính đột phá về quy mô, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp. Các công trình trọng điểm của tỉnh triển khai rất chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường ở nông thôn, làng nghề chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, kết quả còn hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của một số đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh chưa được phát huy tích cực...
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối chiếu với các mục tiêu Nghị quyết đề ra, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế đã nêu. Đặc biệt là làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia, bổ sung, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bằng kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu dự hội nghị thảo luận làm rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Phân tích những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là những nút thắt yếu kém căn bản chi phối sự chỉ đạo và việc làm chưa hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà trước hết là trong công tác chính trị, tư tưởng và cán bộ. Đồng thời, tham gia ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý hội nghị thảo luận sâu, kỹ về các nhận định, đánh giá; các kiến nghị, đề xuất với Trung ương.  Phân tích làm rõ những chỉ tiêu đạt thấp, chỉ ra những nguyên nhân cụ thể. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nội dung trình tại Hội nghị lần này rất quan trọng, vì vậy các đồng chí dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của Hội nghị (xem toàn văn bài phát biểu khai mạc tại đây).

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị nghe công bố Quyết định của ban Bí thư Trung ương về việc chỉ định đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH  Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI giữa nhiệm kỳ.  

Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả  giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện.

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na