Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 23/10/2017 10:28 SA 
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

bemac10dcHien.jpg

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Về kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần vào cuộc một cách quyết quyết hơn nữa, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp thực sự là người làm chủ trong xây dựng Nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, phấn đấu đến năm 2020, mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất một sản phẩm đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong khu vực. Tỉnh có từ 3 đến 5 sản phẩm mang thương hiệu tầm quốc gia.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 62 của Tỉnh uỷ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương... cho thế hệ trẻ. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trước hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, gắn với việc tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Kiên quyết điều chuyển, miễn nhiệm những cán bộ năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ; nội bộ không đoàn kết, thống nhất. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, phải thực sự coi trọng chất lượng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ sự luân chuyển, điều động giữa các khối đảng, đoàn thể, chính quyền tỉnh và huyện; không bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý hai khóa liên tiếp ở cùng một đơn vị từ 8 năm trở nên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Theo haiduong.gov.vn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site