Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/10/2018 9:03 SA
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Ngày 10/10, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cơ bản nhất trí cao với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như đề xuất của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

bemachien.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhất là các nghị quyết về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra; trong đó cần lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội: Tổ chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng theo quy định. Đổi mới phương pháp quán triệt, triển khai nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đối với kết quả giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Chủ tịch UBND các huyện được giám sát cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng  đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình; chủ động phối hợp các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trong thời gian tới; Tăng cường các nguồn lực đầu tư trong xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, đánh giá kết quả;...; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục; sắp xếp, tinh giản đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình tổ chức bộ máy các trường học.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, làm tiền để vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na