Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 3:55 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần IV (Vòng 2)

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1980 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng đã diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước sau 5 năm kháng chiến chống Mỹ thắng lợi gặp những trì tr nghiêm trọng.

Nhận thức của Đảng về đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong thời kì quá độ bắt đầu có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển, cụ thể hóa theo từng chặng đường, từng giai đoạn cho phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể.

Trong xu hướng điều chỉnh, bổ sung đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ III tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần IV vòng 2 từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 29 tháng 01 năm 1983 tại Hội trường lớn tỉnh. Về dự Đại hội có 506 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 100.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội nghe Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác từ Đại hội đại biểu lần thứ III tới nay và những nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong ba năm 1983 – 1985; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng; Báo cáo tham luận của đại biểu đại diện cho các Ban, ngành, các đảng bộ trong tỉnh và đại biểu Trung ương.

Đặc biệt, Đại hội đẫ đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 1985 là: Tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; sản xuất hàng xuất khẩu; cố gắng sản xuất phụ tùng that thế; xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất, kỹ thuật; thực hiện trật tự xã hội trên lĩnh vực phân phối, lưu thông; Tăng cường cải tiến quản lý kinh tế theo hướng kinh doanh xã hội chủ nghĩa; tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Kết quả Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 41đồng chí ủy viên chính thức và 04 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó, đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Quang Đạo làm Phó bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Phúc làm Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na