Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 12:12 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần II (Vòng 1)

Ngày 25-4-1976 cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa VI. Sự kiện này thành công đã đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử dân tộc. Sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội, Bộ Chính trị Quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV vào tháng 12 năm 1976.

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các tỉnh, thành phố tiến hành Đại hội vòng 1 để tham gia ý kiến vào Đề cương Báo cáo chính trị, Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV.

Với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng khóa I long trọng tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II vòng 1 vào ngày 11 tháng 11 năm 1976 và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm 1976, tại Hội trưởng tỉnh (nay là thành phố Hải Dương).

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh vòng 1 có 502 đại biểu, trong đó có 491 đại biểu chính thức và 11 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã thông qua và thảo luận Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương với 7 nội dung trọng tâm.

Thảo luận và góp ý vào ban Dự thảo Điều lệ (sửa đổi) của Đảng.

Đặc biệt, Đại hội đã rút ra các kết luận: Nhất trí với Trung ương về cách đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; về đường lối cách mạng chung và đường lối phát triển kinh tế trong giai đoạn mới; nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trong tình hình mới.

Ngoài ra, Đại hội còn góp ý với Trung ương một số ý kiến là cần làm rõ thêm vai trò của Bác Hồ và công tác Mặt trận trong kháng chiến chống Mỹ; về phương hướng phát triển đất nước; về công tác xây dựng Đảng…

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na