Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/09/2012 9:39 SA
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần I

Ngày 05 tháng 10 năm 1967 Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 168 về việc: “Hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng”. Tiếp đó ngày 26 tháng 01 năm 1968 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Quyết định số 504 về việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, tỉnh lỵ đặt ở thị xã Hải Dương.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 02 năm 1968, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng họp tại đền Xá, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Hưng để quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và bầu ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hải Hưng gồm 46 đồng chí, do đồng chí Lê Quý Quỳnh làm Bí thư phụ trách chung. Đến năm 1972 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hải Hưng có sự bổ sung nhân sự thêm 02 đồng chí và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự điều chỉnh. 

Đầu năm 1975 trong không khí quân và dân ta dồn dập tiến công bọn Mỹ -Ngụy trên khắp các mặt trận miền Nam. Tỉnh Hải Hưng bên cạnh việc ra sức động viên toàn Đảng, toàn dân dồn sức chi viện cho miền Nam ruột thịt còn tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất sau 7 năm sát nhập tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần I họp từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 01 tháng 4 năm 1975, tại Hội trường tỉnh Hải Hưng (nay là thành phố Hải Dương).

Về dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức, 45 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hải Hưng. Trong đó Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 7 năm của tỉnh từ khi sát nhập (1968-1975) và nêu lên phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới. Cụ thể như đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế đi đôi với củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; tăng cường công tác quân sự địa phương trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế và tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy hiệu lực của chính quyền và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thông qua Quyết tâm thư gửi Ban Chấp hành Trung ương và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I gồm 33 đồng chí ủy viên chính thức và 06 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó, đồng chí Ngô Duy Đông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quý Quỳnh được bầu làm Phó bí thư Thường trực, đồng chí Trần Tạo bầu làm Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, Nguyễn Hoài Bắc làm Phó bí thư  - Phó chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na