Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 12:04 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần III

Sau thất bại trong Chiến dịch Việt Bắc 1947, Thực dân Pháp âm mưu chuyển từ chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta; thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt.

Bước sang năm 1948 tình hình kinh tế, chính trị, quân sự có nhiều chuyển biến lớn và mới tác động đến phương châm chỉ đạo và phong trào đấu tranh cách mạng không chỉ của toàn tỉnh Hải Dương mà trong cả nước.

Để phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn thay đổi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa II quyết định mở Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III vào tháng 02 năm 1948.

Đại hội họp tại đình Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang. Khi tiến hành họp được nửa chừng vì điều kiện an toàn Đại hội đã di chuyển sang xã Đan Giáp, huyện Thanh Miện.

Về dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức, 10 đại biêu dự khuyết đại diện cho 3.500 đảng viên trên toàn tỉnh. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

Đánh giá một năm kháng chiến; kiểm điểm và tiếp tục bàn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần II; thảo luận đề án công tác năm 1948; tích cực phát triển Đảng; đẩy mạnh chiến tranh du kích trên địa bàn tỉnh nhà.

Đại hội quyết định phương hướng và các biện pháp lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới:

Về quân sự: Chuyển sang phát triển chiến tranh du kích; gây ngay cơ sở du kích trong lòng địch; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang địa phương mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Về chính trị: Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết toàn dân kháng chiến; phát triển Liên Việt; chống chính sách lấy chiến tranh, nuôi chiến tran của địch.

Về kinh tế: Xây dựng nền kinh tế “tự cung, tự cấp”; thực hiện Sắc lệnh giảm tô 25%.

Về văn hóa: Động viên mọi lực lượng văn hóa phục vụ kháng chiến, chấn chỉnh giáo dục, xóa nạn mù chữ.

Về xây dựng Đảng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạng công tác phát triển đảng viên mới; mở lớp huấn luyện cho đảng viên và cán bộ.

Đặc biệt, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa III gồm 13 đồng chí ủy viên chính thức, đó là: Đồng chí Vũ Duy Hiệu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Đặng Tính, Phan Điền, Nguyễn Năng Hách, Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Như Oánh, Vũ Duy Thu, Lê Thu, Nguyễn Văn Kiểm, Trần Dương, Phạm Văn Nghi, Hoàng Tiếu, Vũ Khắc Bồng và 02 đồng chí dự khuyết là Ngô Luân, Nguyễn Khoan.

Đại hội Đảng bộ lần III có vị trí và ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước chuyển trong phong trào cách mạng của tỉnh nhà, từ chỗ chủ động phòng ngự chuyển dần sang tấn công.   

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na