Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 15/05/2012 4:26 SA
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần II

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Thực dân Pháp tiến hành thế chân quân Tưởng trên địa bàn tỉnh ta, chúng đẩy mạnh thực hiện âm mưu xây dựng một nước Việt Nam tự do trong Liên bang Đông Dương, tự do liên kết với Liên hiệp Pháp. Để thực hiện âm mưu thâm độc đó, chúng tiến hành chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh” nhằm hoàn tất “công trình bị bỏ rở” bằng những hành động cụ thể là tăng quân, khiêu khích, gây xung đột và chuẩn bị mọi mặt nhằm xác lập trở lại địa vị thống trị trên toàn cõi Đông Dương.

Đứng trước những hành động gây hấn và xâm phạm nghiêm trọng nền độc lập dân tộc, Ban Thường vụ Trung ương quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược trên quy mô toàn quốc. Đêm ngày 19/12/1946 lệnh toàn quốc kháng chiến được ban hành.

Quân và dân Hải Dương hưởng ứng Lệnh toàn quốc kháng chiến nhất tề đứng dậy đánh giặc, giành nhiều thắng lợi quan trọng, đánh bại từng bước âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

Nhằm đánh giá tình hình thực tế địa phương sau một thời gian quân Pháp phát động cuộc chiến tranh; đề ra chủ trương, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ hai.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần II họp vào tháng 4/1947, tại đình thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện. Về dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho 1.300 đảng viên trên toàn tỉnh.

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị đánh giá tình hình địch trong hơn 3 tháng đầu kháng chiến trên địa bàn tỉnh; thảo luận “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng và rút ra ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I trong việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; nhất là việc chậm quán triệt đường lối kháng chiến của Trung ương cho từng cấp bộ Đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đại hội để ra phương hướng và nhiệm vụ cho cuộc kháng chiến của tỉnh trong thời gian tới: Về quân sự cần đánh lâu dài, vừa đánh vừa bảo toàn lực lượng và phát triển lực lượng; về chính trị cần tích cực củng cố chính quyền dân chủ nhân dân các cấp, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, phát triển các đoàn thể quần chúng…; về kinh tế cần tích cực phá hoại kinh tế địch, bảo vệ kinh tế ta; về văn hóa - xã hội cần đấu tranh xóa bỏ nền văn hóa ngu dân, nô dịch của Thực dân Pháp, phát triển văn hóa kháng chiến; về xây dựng tổ chức Đảng phải tích cực phát triển, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở.

Đặc biệt, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần II gồm 11 đồng chí. Trong đó, đồng chí Vũ Duy Hiệu được bầu Bí thư Tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có các đồng chí Đặng Tính, Phan Điền, Nguyễn Năng Hách, Vũ Duy Thu, Lê Thành Lập, Nguyễn Ngọc Vũ, Đỗ Văn Thanh, Ngô Thị Sâm, Lê Thành và Phạm Văn Nghi.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na