Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 01/08/2014 8:32 SA
Công tác Tuyên giáo tỉnh Hải Dương giai đoạn 1975-2014.
 

Thời kỳ hợp nhất các Ban trong khối tư tưởng thành Ban Tuyên giáo, ngành Tuyên giáo góp phần xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới.

Thời kỳ 1975-2010: Thời kỳ này trong tỉnh, trong nước và thế giới có nhiều diên biến phức tạp. Hoà bình thống nhất đất nước không được bao lâu, cả nước phải đối phó với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, với kiểu chiến tranh nhiều mặt và diễn biến hoà bình của các thế lực phản động quốc tế; cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng 1985-1986; tiếp theo là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô; sau 29 năm hợp nhất với Hưng Yên, đầu năm 1997 tỉnh Hải Dương được tái lập; rồi lại bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 đến nay v.v.. Tất cả tình hình trên làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng không kém phần gay go quyết liệt so với thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã tập trung vào những nhiệm vụ chính là: Tiếp tục Tuyên truyền 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống chiến tranh biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều mặt, âm mưu diễn biến hoà bình và đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch; khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chống dao động về chính trị tư tưởng, chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm thực hiên công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng Chi bộ, Đảng bộ “4 tốt”, “trong sạch vững mạnh”, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hộ vững mạnh và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy Tuyên giáo được xây dựng, củng cố ngày một vững mạnh; Tháng 12-1985, Tỉnh uỷ hợp nhất 3 ban: Tuyên huấn, Lịch sử Đảng, Khoa giáo thành 1 ban, lấy tên là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đồng chí Doãn Thế Tịch, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Trưởng ban; đồng chí Vũ Tuấn và Nguyễn Văn Đạo làm Phó ban. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ngoài các bộ phận: Huấn học, Tuyên truyền, Lịch sử Đảng, Khoa giáo, Văn phòng; còn cả một binh chủng hợp thành là: Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình, Trường Đảng- sau đổi tên là Trường Chính trị, Văn hoá- Thông tin, Thể dục- Thể thao, Văn học nghệ thuật v.v..Sau 3 ban Tuyên huấn, Lịch sử đảng, Khoa giáo ở tỉnh hợp nhất; 3 ban ở cấp huyện và thị xã cũng tiến hành hợp nhất. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo cả cấp tỉnh và cấp huyện- thị xã đa số được đào tạo chuyên sâu. Ở trên tỉnh, tháng 8-1988 Tỉnh uỷ ra Nghị quyết thành lập Trung tâm giáo dục chính trị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Duy Khiêm, phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp làm Giám đốc, đồng chí Phí Đình Cự làm Phó Giám đốc. Ở cấp huyện, thị xã từ năm 1996 thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thay cho trường Đảng trước kia.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương (sau là Ban Tuyên giáo Trung ương) và Viện Lịch sử Đảng Trung ương. Thời kỳ này (1975-2010) ngành Tuyên giáo Hải Dương đã vận dụng sức mạnh tổng hợp của cả binh chủng tư tưởng văn hoá vừa đẩy mạnh hoạt động thường xuyên, vừa mang tính “đồng khởi”, các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng bộ, bầu cử HĐND các cấp, triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v.v...Có lúc lại tập trung xoáy sâu vào một nhiệm vụ cấp bách. Ngành Tuyên giáo luôn linh hoạt, năng động trong sử dụng lực lượng, hình thức, phương pháp công tác cho phù hợp với từng đối tượng quần chúng, từng địa bàn: Thành phố- nông thôn, đồng bằng- miền núi v.v...

Ngành Tuyên giáo Hải Dương đã thiết thức góp phần quan trọng đưa nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; giữ vững an ninh tư tưởng, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tỉnh; nâng cao nhận thức và giác ngộ về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về đường lối đổi mới của Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, làm cho đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh được cải thiện rõ rệt.

Thời kỳ 2010-2015: Thời kỳ này trong tỉnh, trong nước và thế giới vẫn tồn tại nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của đất nước ta. Đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta gây tình hình phức tạp nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Trước những thuận lợi, khó khăn và diễn biến phức tạp của tình hình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng Ban Tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác tuyên giáo một cách đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả trên các lĩnh vực. Đặc biệt là trong lĩnh vực định hướng và cung cấp tài liệu tuyên truyền về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và Trung ương 9 (khóa XI); tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh về thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, thông tin, tuyên truyền, định hướng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, tránh bị kích động….

Đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hiện nay có 29 cán bộ, công chức, viên chức, hầu hết đã qua Đại học và trên Đại học chuyên ngành, có trình độ lý luận chính trị trung- cao cấp; Tổ chức bộ máy của Ban bao gồm: Lãnh đạo ban (01 Trưởng ban và 02 phó ban) và 07 đơn vị trực thuộc Ban (Văn phòng Ban, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo và 5 phòng chuyên môn là: Tuyên truyền- Báo chí-Xuất bản, Lý luận chính trị- Lịch sử Đảng, Khoa giáo, Văn hoá, văn nghệ, Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng hành với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trên mặt trận chính trị tư tưởng còn có 12 Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và 04 Đảng uỷ Ban Tuyên giáo trực thuộc. Bên cạnh đó có Báo Hải Dương, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông,  Hội Văn học nghệ thuật, Hội nhà báo  v.v...Hoạt động của ngành Tuyên giáo ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương anh hùng./.

Phòng Lý luận Chính trị- Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na