Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 31/07/2014 1:52 CH
Công tác Tuyên giáo tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930-1975.
Những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục, nhưng không mang lại kết quả vì chưa có đường lối đúng. Giữa lúc đó, Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) bôn ba hải ngoại và đã tìm được con đường cứu nước- đó là Chủ nghĩa Mác Lênin. Người đã tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam và ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Sau khi được thành lập, công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ động của Đảng được tăng cường. Ngày 01-8-1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “ngày Quốc tế đỏ 01-8”- ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình. Từ đó, ngày 01-8 hàng năm trở thành ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ngành Tuyên giáo Hải Dương là một bộ phận cấu thành của ngành Tuyên giáo Đảng. Từ những năm 1927-1928, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được đồng chí Nguyễn Lương Bằng, hội viên của Hội Việt nam Cách mạng thanh niên chuyển về Hải Dương, qua đó nhiều quần chúng đã được giác ngộ cách mạng. Năm 1929, Hội Việt nam cách mạng thanh niên được thành lập ở Thượng Cốc (Gia Khánh, Gia Lộc), Đọ Xá (Hoàng Tân, Chí Linh), Mạo Khê (Đông Triều); đầu năm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản ở Mạo Khê (Đông Triều), Đọ Xá (Chí Linh) và ngày 10-6-1940 Ban Tỉnh uỷ lâm thời Hải Dương được thành lập.

Qua mỗi thời kỳ cách mạng, công tác tuyên giáo tỉnh có những điều kiện, đặc trưng khác nhau, song đều nhất quán là phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Thời kỳ trước tháng Tám 1945 (chưa giành được chính quyền): Thời kỳ này, cấp uỷ Đảng từ tỉnh xuống cơ sở vừa lãnh đạo vừa trực tiếp thực hiện, đồng thời huy động toàn thể đảng viên tham gia vào công tác quan trọng này. Tuyên truyền thời kỳ này tập trung vào nhiệm vụ đánh thực dân Pháp, phát xít Nhật, đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến. Phương thức tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền miệng, treo cờ, dán áp phích, rải truyền đơn, khi có điều kiện thì mít tinh, biểu tình và dùng truyền đơn, báo chí cách mạng; trong đó có báo “Công nông” do đồng chí Nguyễn Lương Bằng in ấn, phát hành ở Ấp Dọn (Bình Giang) đầu năm 1933; xây dựng các tổ chức quần chúng cách mạng “Phản đế”, “Cứu quốc”, vận động nhân dân đấu tranh tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Thời kỳ 1945-1954 (Ngành Tuyên giáo được thành lập, phục vụ nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp): Từ sau cách mạng tháng Tám 1945, công tác tuyên truyền ở tỉnh tập trung vào nhiệm vụ đấu tranh để bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, bầu cử Quốc hội khoá I và bầu cử Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh và xã, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, xây dựng chế độ mới, xây dựng lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Bước vào cuộc kháng chiến, công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ trở nên cấp bách. Tỉnh uỷ xác định công tác chính trị tư tưởng lúc này là mặt trận hàng đầu. Do đó, tháng 8-1947 Tỉnh uỷ quyết định thành lập tiểu ban Tuyên huấn do đồng chí Đỗ Văn Thanh, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách. Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 2 năm 1948), Đại hội quyết định thành lập các Ban xây dựng Đảng- trong đó có Ban Tuyên huấn. Ngày mới thành lập, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ có 12 cán bộ, do đồng chí Đỗ Văn Thanh, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được chỉ định làm Trưởng ban. Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ ra đời, thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác tư tưởng văn hoá trong toàn tỉnh. Đây là mốc son của ngành Tuyên giáo Hải Dương. Sau thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, Ban Tuyên huấn các huyện và thị uỷ cũng được thành lập . Ban Tuyên huấn các huyện và Thị uỷ có từ 3 đến 5 cán bộ, kể cả Lãnh đạo Ban. Đến giữa năm 1950, Tỉnh uỷ quyết định sát nhập Ty Tuyên truyền văn nghệ vào Ban Tuyên huấn; đồng chí Vũ Như Oánh, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được chỉ định làm Trưởng ban; đồng chí Trần Minh Tân, nguyên Trưởng Ty Tuyên truyền văn nghệ làm Phó ban. Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ vừa là cơ quan tham mưu, vừa là lực lượng tác chiến của Đảng bộ tỉnh trên mặt trận chính trị, vũ trang cách mạng; xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc và nền văn hoá dân tộc, khoa học, đại chúng. Ban mở các khoá huấn luyện, đào tạo cán bộ, tham gia vào các đợt chỉnh huấn, chỉnh Đảng, chỉnh quân...

Từ sau ngày giành được chính quyền cho đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ được thành lập và phát triển, đã huy động được sức mạnh đồng bộ của cả binh chủng tư tưởng văn hoá, nhờ đó mà góp phần cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng được nửa nước, đưa miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Thời kỳ 1954-1975 (ngành Tuyên giáo được củng cố, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước): Thời kỳ này kéo dài 21 năm, có những bước ngoặt quan trọng làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân diễn biến phức tạp: Hoà bình xây dựng (1954-1965), vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, vừa dồn sức chi viện cho cách mạng miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965-1975)- trong đó từ năm 1968 tỉnh Hải Dương hợp nhất với tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng; việc hợp nhất thuận lợi nhiều, nhưng khó khăn phức tạp lại nẩy sinh. Có những thời điểm gây chao đảo về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã kiên trì làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân, đồng thời đấu tranh với kẻ thù về ý thức hệ trên mặt trận văn hoá tư tưởng.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, công tác Tuyên giáo thời kỳ này tập trung vào nhiệm vụ chính là: Khôi phục kinh tế, thực hiện cải cách ruộng đất, cải tạo XHCN, đưa nông dân vào làm ăn tập thể và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1954- 1965). Chuyển hướng chiến lược từ thời bình sang thời chiến, vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ; dồn sức chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965-1975). Khẩu hiệu lúc này là “ Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam riột thịt”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” và phát động các phong trào “xây dựng Chi bộ, Đảng bộ và đảng viên 4 tốt”, “Ba sẵn sàng” của thanh niên, “Ba đảm đang” của phụ nữ”v.v...

Để thực hiện được nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 8-1956 Tỉnh uỷ quyết định tách bộ phận văn hoá văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ để thành lập Ty văn hoá, do đồng chí Lê Hào làm Trưởng ty. Tháng 9-1963, Tỉnh uỷ quyết định đổi tên Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, do đồng chí Bùi Quang Thu, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Trưởng ban, đồng chí Lê Hào và đồng chí Nguyễn Bách làm Phó ban. Ban Tuyên giáo có các bộ phận: Huấn học, Tuyên truyền, Thông tin, Văn hoá- văn nghệ, Hành chính. Trên tỉnh, Ban Tuyên huấn đổi tên thành Ban Tuyên giáo, nhưng dưới các huyện, thị vẫn gọi là Ban Tuyên huấn. Tháng 11-1963, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban Lịch sử Đảng, đồng chí Bùi Quang Thu, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo kiểm Trưởng ban Lịch sử Đảng, đồng chí Vũ Tuấn làm Phó ban. Sau đó các huyện, thị uỷ cũng thành lập Ban Lịch sử Đảng, có 3 cán bộ- kể cả lãnh đạo Ban. Tháng 6-1973, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban khoa giáo, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBHC tỉnh kiêm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Khắc Thạch làm Phó ban; đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo thành Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ. Sau đó các huyện, thị uỷ cũng thành lập Ban khoa giáo, có 3 cán bộ -kể cả lãnh đạo Ban.. Như vậy, từ năm 1973 ngành Tuyên giáo có 3 ban: Tuyên huấn, Lịch sử Đảng, Khoa giáo ở cả cấp tỉnh, huyện và thị uỷ.

Phòng Lý luận chính trị- Lịch sử Đảng

                                                                                                                                 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na