Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/06/2015 9:43 SA
Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới
 

Kiên định vận dụng trong giai đoạn cách mạng mới

Lịch sử đã chứng minh, nếu mơ hồ, dao động về hệ tư tưởng thì sẽ lúng túng trong hoạch định chủ trương, đường lối, rối loạn trong tổ chức và tất yếu dẫn đến thất bại trong hành động. Vì vậy, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong toàn bộ công tác tư tưởng, lý luận của chúng ta. “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng”(5). Đặc biệt, thời kỳ cách mạng mới - thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có tính chất hết sức khó khăn, lâu dài và phức tạp, chưa có tiền lệ trong lịch sử nước ta; hơn nữa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng không vạch ra một cách cụ thể con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam. Điều đó càng đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt đối không được xa rời hoặc từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trái lại, cần kiên định đồng thời vận dụng mềm dẻo, linh hoạt từng nguyên lý, phạm trù, quy luật… của học thuyết khoa học và cách mạng ấy trên chính mảnh đất hiện thực Việt Nam. “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra”(6). Để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đó, trước hết cần nhận thức và thực hiện đầy đủ, triệt để một số nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của các nhà kinh điển mác-xít.

Đây là cơ sở thiết yếu, là chỗ dựa vững chắc cho sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới. Điều quan trọng trong quá trình nghiên cứu là phải đặt những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong cả hệ thống như một chỉnh thể, không được cắt xén, tách rời từng mẩu để làm cho người ta hiểu sai tư tưởng của các ông. Đồng thời, luôn nắm vững quan điểm biện chứng, nguyên tắc lịch sử - cụ thể và phát triển để xác định rõ những luận điểm nào trước đây đúng, nay vẫn đúng; những luận điểm nào không còn phù hợp do thực tiễn đã thay đổi, những luận điểm gì vốn đúng, nhưng bị nhận thức và vận dụng sai, hoặc những luận điểm mới gì cần được phát triển, cần nhận thức lại, bổ sung thêm vào lý luận cách mạng. Đặc biệt, cần có sự đánh giá khách quan, thái độ kiên quyết và dũng cảm chấp nhận thách thức, dám nhìn thẳng vào sự thật, vào những sai lầm để khắc phục, để từ đó hoạch định cho sự phát triển đi lên của đất nước. Tuyệt đối tránh thái độ cực đoan đối với những sai lầm cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để từ đó phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội; song, cũng không vì kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà rơi vào bảo thủ, biến học thuyết đó trở thành giáo điều, xơ cứng, coi nhẹ yêu cầu đổi mới và phát triển.

Thứ hai, gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên làm tốt công tác tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời tìm ra phương hướng và biện pháp đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Gắn lý luận với thực tiễn luôn là phương châm hàng đầu của hoạt động lý luận và đấu tranh lý luận. Muốn thắng được các quan điểm sai trái, thuyết phục được những người đang hoài nghi, dao động, thì lý luận cần phải giải đáp những vấn đề không những cơ bản mà rất cụ thể đang đặt ra cho cách mạng nước ta trong thời kỳ mới. Mặt khác, cần coi trọng việc tổng kết thực tiễn; trong đó, cần tập trung làm sáng tỏ những vấn đề của thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp bách và nhạy cảm hiện nay; qua đó, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là cơ sở để đấu tranh bác bỏ những quan điểm thù địch và luận điệu sai trái.

Thứ ba, tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm làm thất bại những âm mưu và luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong tình hình mới.

Một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phải luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, phản bác mọi luận điệu của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc Việt Nam. Kiên quyết phê phán, bác bỏ những quan điểm đi ngược lại những gì thuộc về bản chất, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; đồng thời, phải dựa chắc trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để đánh giá đúng đắn tính chất, hiệu quả từng bước đi, từng sách lược xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Dù trong thế kỷ XXI này thế giới sẽ còn những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tiếp tục soi sáng những vấn đề cơ bản của thời đại và sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đó vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam và của nhân dân ta. Kiên định với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây chính là bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo của cách mạng nước nhà./.

TheoTapchicongsan.org.vn

----------------------------------------

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 131

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 66

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na