Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/10/2017 10:07 SA 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Giang tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng năm 2017 
Sáng ngày 12/10/2017, tại hội trường Trung tâm Y tế huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Hữu Tuấn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Cương – HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày báo cáo kết quả công tác khoa giáo 9 tháng và nhiệm vụ công tác khoa giáo 3 tháng cuối năm 2017. Qua 9 tháng thực hiện quy chế phối hợp, các ngành trong khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trên lĩnh vực khoa giáo đạt được nhiều kết quả, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện. Theo đó, các ngành đã tham mưu việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;  kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”;  kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 – 2020”;  đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các nhiệm vụ chính trị của huyện… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà các ngành trong khối khoa giáo đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, các ngành trong khối cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Hữu Tuấn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó các ngành cần tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Ngh quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo từ nay đến cuối năm.

Ban Tuyên giáo huyện ủy Bình Giang

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site