Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 16/05/2012 8:54 SA
Lịch sử truyền thống

Hơn 80 năm qua, công tác tuyên giáo tỉnh Hải Dương đã có sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng  trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ tỉnh.

Cách đây hơn 80 năm, ngày 1-8-1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng xuất bản cuốn tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1- 8". Tài liệu đã có tác dụng to lớn trong việc kêu gọi, cổ vũ, động viện mạnh mẽ quần chúng, công nông đứng lên đấu tranh, chống chiến tranh đế quốc và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, được Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định chọn là ngày truyền thống ngành công tác tuyên giáo của Đảng. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo đã hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ to lớn của Đảng giao cho. Mọi hoạt động của Đảng và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp tích cực và quan trọng của công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng, lãnh đạo giành chính quyền; góp phần quan trọng vào việc hình thành Cương lĩnh, đư­ờng lối, chính sách của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, t­ư tư­ởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc đến quần chúng, biến đường lối chính sách của Đảng thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng; đào tạo, bồi d­ưỡng các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có đức, có tài, hết mực trung thành với lý tưởng cách mạng. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhiều vấn đề lý luận, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, mở đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bước sang một trang mới.

Là một bộ phận cấu thành của ngành công tác tuyên giáo của Đảng, hơn 80 năm qua, công tác tuyên giáo tỉnh Hải Dương đã có sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng  trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ tỉnh.

Chặng đường 15 năm vận động cách mạng (1930 - 1945) để cùng cả nước đi tới thành công Cuộc cách mạng Tháng Tám và sự ra đời chính quyền công nông, thực chất và trước hết là thời kỳ của những người chiến sĩ cách mạng tiền bối, mà tiêu biểu là các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Hới, Trần Cung... đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ tiến hành hoạt động tư tưởng trong nhân dân. Tác phẩm “Đường kách mệnh”, báo “Công nông”, “Tin tức”, “Dân chúng”,“Đời nay” là những tài liệu cách mạng đầu tiên vào những năm trước và sau năm 1930 được chuyển tải, phát hành trong tỉnh, rồi đến các các hoạt động tuyên truyền miệng, dán áp phích, rải truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh, biểu tỉnh được triển khai ở nhiều nơi v.v.v... Những hoạt động đó đã tạo nền tảng tư tưởng cho sự ra đời các chi bộ đảng tiến tới thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương ngày 10/6/1940 tại thôn Tạ Xá xã Hợp Tiến huyện Nam Sách. Các đồng chí làm công tác tuyên giáo đã đi sâu, bám sát quần chúng để thấu hiểu những nguyện vọng của nhân dân; tập trung tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nhất tề đứng lên theo tiếng gọi của Đảng, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Đảng lãnh đạo, đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình địa phương lúc bấy giờ: tiếp tục chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện chính trị, quân sự cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tình hình nhiệm vụ mới, đồng thời nâng cao tinh thần đấu tranh và lòng tin vào sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, chỉ trong 04 ngày (từ 17-20/8/1945) nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh đã vùng dậy giành chính quyền thành công. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Hải Dương cũng chính là thắng lợi của công tác tư tưởng đã truyền bá lý tưởng cộng sản, chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, ước mơ, khát vọng của dân tộc vào trong nhận thức quần chúng trở thành sức mạnh vô địch, thành hiện thực cách mạng. 

 Cách mạng Tháng Tám thành công, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam- kỷ nguyên nhân dân lao động làm chủ đất nước. Trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, bắt tay vào xây dựng chế độ mới, xây dựng cuộc sống mới. Sau những ngày sôi động, bão táp của tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám, công việc củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng đặt ra cũng rất cấp bách, khẩn trương đối với toàn Đảng và toàn dân ta. Công tác tuyên giáo của tỉnh trong những năm (1945 -1975) đã bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và phục vụ đắc lực cho 2 cuộc kháng chiến, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 và cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thành tựu nổi bật của công tác tuyên giáo Đảng bộ là trực tiếp bồi dưỡng ý chí, xây dựng và phát triển sức mạnh của toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “nhất định không chịu mất nước”, “nhất định không chịu làm nô lệ”, làm lên tiếng sấm Đường 5 trong kháng chiến chống Pháp; động viên, huy động cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc với các phong trào thi đua “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, thanh niên “ba sẵn sang”, phụ nữ  “ba đảm đang”v.v. góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH). 

Sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Tỉnh uỷ tiếp tục góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, hơn hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc: tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII, IX, X và Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ; thực hiện chương trình đưa thông tin về cơ sở, tham mưu cho Tỉnh uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đảng bộ đề ra, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ... bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đạt được nhiều thành tựu quan trọng  và có ý nghĩa nổi bật là trực tiếp tuyên truyền, giáo dục đưa đường lối đổi mới của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mọi người dân, của các thành phần kinh tế, tạo nên sức phát triển mới với những thắng lợi to lớn, toàn diện và khá vững chắc. Sự đổi mới trong tư duy kinh tế đã mang lại những kết quả  thực tiễn, góp  phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Hơn 80 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, từ những bậc cách mạng tiền bối tiến hành hoạt động tư tưởng, đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên giáo, đến nay hệ thống tổ chức, bộ máy công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh dần dần được hình thành, phát triển. Tháng 02 năm 1948, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy chính thức được thành lập. Tiếp sau đó, tháng 11/1963 Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng của Tỉnh uỷ được thành lập; tháng 6/1973 Ban Khoa giáo Tỉnh uỷ được thành lập. Đến năm 1985, Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban Lịch sử Đảng của Tỉnh uỷ được sát nhập làm một, lấy tên là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Cùng với đó, hệ thống các cơ quan trong khối tuyên giáo như Báo Hải Dương, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh v.v.v…lần lượt ra đời tạo thành hệ thống binh chủng đồng bộ làm công tác tuyên giáo.

Kể từ khi thành lập đến nay, qua các thời kỳ đã có 22 đồng chí được Tỉnh ủy phân công làm Trưởng Ban, 20 đồng chí là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ, chuyên viên tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên, cộng tác viên hùng hậu từ tỉnh tới cơ sở. Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua với biết bao khó khăn và thử thách, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ không ngừng phát triển, dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hoà mình vào phong trào quần chúng, nhiều thế hệ những người làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Ghi nhận những đóng góp to lớn, xứng đáng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành tuyên giáo Hải Dương nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng đã nhiều lần được Trung ương, tỉnh, ngành, khen thưởng. Đặc biệt,  từ năm 2005 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai; Chính Phủ 02 lần tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang,  hơn 80 năm qua, bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến hết năm 2015, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm đó là :

1. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo theo hướng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều và sự phối hợp với các cấp, các ngành, và cả hệ thống chính trị hướng vào một mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Tích cực tuyên truyền, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH và HĐH tỉnh Hải Dương.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm là cổ vũ, động viên, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến có những việc làm tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, khơi dậy và hình thành phong trào “nhân cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong toàn xã hội.  

3. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XI); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là các chủ trương, giải pháp của Chính phủ, của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra  từ nay đến năm 2015.

4. Chủ động, tích cực đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, và tự diễn biến trong nội bộ, đặc biệt với những thông tin sai lệch, bịa đặt gây mất đoàn kết nội bộ có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới đây, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

5. Triển khai công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn trong năm gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ biên soạn lịch sử Đảng của tỉnh, của địa phương.

7. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm công tác:

“Hướng mạnh về cơ sở, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thuyết phục”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na