Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 31/05/2012 8:16 CH
Chức năng - nhiệm vụ

-  Căn cứ  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chức năng:        

1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp và thư­ờng xuyên là Ban Thư­ờng vụ, Thư­ờng trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, t­ư t­ưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ tỉnh (công tác Tuyên giáo).

1.2. Là cơ quan chuyên môn- nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của tỉnh uỷ.

Điều 2: Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình t­ư tư­ởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mư­u, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nư­ớc và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh, dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo và đề xuất với Tỉnh uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết ở địa phương.

1.2. Chủ trì hoặc tham gia chuẩn bị các ch­ương trình, đề án, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác Tuyên giáo.

1.3. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp về lĩnh vực Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tham gia ý kiến với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ­ương và Tỉnh uỷ về các lĩnh vực Tuyên giáo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

2.1. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy.

2.2. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác Tuyên giáo.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, thời sự, chính sách theo chương trình của Trung ương và Tỉnh uỷ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2.4. Hướng dẫn nghiệp vụ cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên cho cán bộ Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ và cơ sở

2.5. Hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan có phát hành ấn phẩm, cơ sở xuất bản trên địa bàn tỉnh.

2.6. Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các phong trào thi đua yêu n­ước trong tỉnh.

2.7. Hướng dẫn nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố, lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; hướng dẫn tuyên truyền lịch sử cách mạng của tỉnh, bảo tồn, tôn tạo, phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, cách mạng ở địa phương.

2.8. Tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới trong lĩnh vực công tác tuyên giáo ở địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra:

3.1. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo (chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử...) ở địa phương.

3.2. Các chư­ơng trình, đề án nói trên đư­ợc cơ quan chủ trì soạn thảo chuyển đến Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thẩm định, thẩm tra trư­ớc khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét quyết định.

4. Phối hợp:

4.1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

4.2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

4.3. Phối hợp với cáca cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác tư tưởng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội ở địa phương, tham gia giải quyết các điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

4.4. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đảng  uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Tham gia ý kiến về việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen th­ưởng, kỷ luật cán bộ trong khối có chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

5.  Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao:

5.1. Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các Hội Văn học- Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh…  đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5.2. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trường chính trị, tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương. Chỉ đạo nội dung kiểm tra giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn đối với các Trung tâm bồi dư­ỡng chính trị huyện, thành phố.

5.3. Chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức,  văn nghệ sỹ, các nhà khoa học, học sinh, sinh viên ở địa phương.

5.4. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế:

Tổ chức bộ máy: Trưởng ban; không quá 3 Phó trư­ởng ban và các phòng, bộ phận trực thuộc Ban.

Biên chế: Không quá 32 biên chế.

Chức năng, nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban, VP và các phòng.doc

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na