Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 14/05/2012 2:05 CH
Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2012
 

Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biên tập trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được sử dụng rộng rãi trong những năm qua. Mục đích của tài liệu là nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biên tập "Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" để trang bị cho học viên học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tỉnh làm tài liệu học tập.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Xem nội dung cuốn sách tại đây:

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na