Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 14/05/2012 2:19 CH
Tài liệu học tập chính trị dành cho đảng viên mới năm 2012
 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biên tập trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được sử dụng rộng rãi trong những năm qua. Mục đích của tài liệu là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của  đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biên tập "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới " để trang bị cho học viên học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tỉnh làm tài liệu học tập.

Tài liệu gồm 9 bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Xem nội dung cuốn sách tại đây:

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na