Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 15/10/2015 2:59 CH
Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2016

Ngày 8 tháng 10 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Hướng dẫn số 157- HD/BTGTU về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016. Sau đây là toàn văn hướng dẫn:

- Căn cứ Quy định 54 - QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và Kết luận số 69 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X về việc tiếp tục thực hiện Quy định 54.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quy định số 222 - QĐ/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

- Căn cứ Quyết định số 185 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X "về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (dưới đây gọi chung là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị).

- Căn cứ Hướng dẫn số 160 - HD/BTGTW ngày 16/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016.

- Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2016.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị:

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị chính quy: Thực hiện theo Hướng dẫn số 84 - HD/BTGTU, ngày 9 tháng 7 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành năm 2013. Thời gian học 25 ngày.

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị phổ cập: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 15 ngày.

1.2. Chương trình học tập lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 127 - HD/BTGTU, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 4,5 ngày.

1.3. Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới: Thực hiện theo Hướng dẫn số 128 - HD/BTGTU, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 07 ngày.

2.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam": Thực hiện theo Hướng dẫn số 148 - HD/BTGTU, ngày 6 tháng 7 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 03 ngày.

2.2. Chuyên đề "Dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam": Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 03 ngày.

2.3. Chuyên đề "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở cơ sở": Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 03 ngày.

2.4. Chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 03 ngày.

2.5. Chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”: Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2014. Thời gian học 03 ngày.

 2.6. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên soạn và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

3.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ ở cơ sở

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở": Thực hiện theo Hướng dẫn số 139 - HD/BTGTU ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 04 ngày. 

3.2. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở và tuyên truyền miệng báo cáo viên": Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2015. Thời gian học 04 ngày.

3.4. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên tập và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thực hiện theo Hướng dẫn số 135 - HD/BTGTU ngày 6 tháng 5 năm 2015. Thời gian học 04 ngày.

3.5. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

3.6. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Dân vận cơ sở: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành năm 2015. Thời gian học 3 ngày.

3.7 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên tập và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thực hiện theo Hướng dẫn số 136 - HD/BTGTU ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thời gian học 4 ngày.

3.8 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 147 - HD/BTGTU ngày 6 tháng 7 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

3.9 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 146 - HD/BTGTU ngày 6 tháng 7 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

3.10. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Thanh tra nhân dân: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 3 ngày.

3.11 Chương trình Bồi dưỡng cán bộ Hội chữ thập đỏ cơ sở: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 3 ngày.

3.12. Chương trình bồi dưỡng Cán bộ Hội luật gia cơ sở: Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2015. Thời gian học 03 ngày.

3.11. Chương trình bồi dưỡng cán bộ Hội Khuyến học cơ sở. Ban Tuyên giáo Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên tập và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 3 ngày.

3.12 Chương trình bồi dưỡng cán bộ Hội Người cao tuổi cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên tập và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 3 ngày.

3.14. Chương trình bồi dưỡng cấp nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành năm 2015. Thời gian học 2 ngày.

4. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XII, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Tổ chức mở các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XII trong năm 2016 và lồng ghép thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Thời gian học 01 ngày/lớp.

5. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (đối tượng 4-5) và bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chính quyền cơ sở:

5.1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh biên soạn và phát hành trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 04 ngày.

5.2. Bồi dưỡng cán bộ trưởng thôn, khu dân cư: Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành năm 2015. Thời gian học 04 ngày.

6. Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cấp ủy: Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các đơn vị có thể mở các lớp chương trình theo yêu cầu cấp ủy. Thời gian không quá 03 ngày/lớp.

7. Tổ chức các Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng: Thời gian 01 ngày/hội nghị.

8. Các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng:

8.1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức 01 hội nghị thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức và cộng tác viên của Trung tâm. Thời gian hội nghị không quá  01 ngày.

8.2. Tổ chức hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm: Định kỳ 01 lần/quý. Thời gian hội nghị 1/2 ngày/hội nghị.

8.3. Tổ chức hội thảo tọa đàm nâng cao chất lượng dạy học gắn với kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian 1/2 ngày.

8.4. Tổ chức các hội nghị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy cơ sở xây dựng và triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị; hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016. Thời gian 1/2 ngày/hội nghị.

8.5. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học như: dự giờ, thao giảng, nghiên cứu thực tế, nâng cao chất lượng công tác giáo vụ ...

8.6. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch 58-KH/BTGTU ngày 26 tháng 10 năm 2012 về đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị tại các trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố; Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: 50 - 60% giờ giảng của giảng viên chuyên trách và giảng viên thỉnh giảng, 30 - 40% giờ giảng của giảng viên kiêm chức trong giảng dạy lý luận chính trị có sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, có đổi mới giữa phương pháp giảng dạy.

8.7. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị giao ban, hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị ở tỉnh và Trung ương khi được triệu tập.

8.8. Thực hiện việc kiểm tra nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và tăng cường kiểm tra đột xuất về triển khai công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với hoạt động dạy và học tại các Trung tâm.

8.9. Thực hiện chế độ báo cáo: Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã và Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp tình hình hoạt động giáo dục lý luận chính trị, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, cả năm kèm theo phản ánh tiến độ mở lớp (theo mẫu) và báo cáo đột xuất (nếu có).

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ vào Hướng dẫn này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và các phòng, ban, hội, đoàn thể cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2016 của địa phương; Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và nhu cầu của đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 cho phù hợp.

Chú ý: Không đăng ký chỉ tiêu mở lớp trùng đối tượng đã bồi dưỡng, tập huấn cùng một tài liệu từ các năm trước và không mở lớp khi chưa có tài liệu và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Các đơn vị lập dự toán kinh phí theo chế độ hiện hành. Trong xây dựng kinh phí hoạt động năm 2016 cần dự trù kinh phí hoạt động nghiên cứu thực tế cho giảng viên và học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị; dự trù kinh phí mua tài liệu một số chương trình mới phục vụ cho việc học tập của học viên (Chương trình bồi dưỡng cán bộ Hội người cao tuổi cơ sở, chương trình bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở, Chương trình bồi cán bộ Hội Khuyến học cơ sở, Chương trình bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh… ); dự trù kinh phí mua phôi Giấy chứng nhận, phôi bằng tốt nghiệp; kinh phí chấm bài cho một số chương trình (Sơ cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới); kinh phí mua sắm tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập...

Nhận được Hướng dẫn này, đề nghị Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã và đồng chí Trưởng Ban Tuyên các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, trình Thường trực cấp ủy xác nhận và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng) để tổng hợp trước ngày 16/10/2015. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời xử lý. 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thái Sơn

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na