Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Gia Lộc: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ thôn, khu dân cư trong huyện Gia Lộc đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật...

Hôm nay: 266

Tổng lượng truy cập: 544452