Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 02/08/2019 3:32 CH
Tuyên truyền chủ trương của Đảng trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành tuyên giáo chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.


 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Ngày 2.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8.2019. Tại điểm cầu Hải Dương có các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về những kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Về tình hình Biển Đông và định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp bám sát các nội dung tại hội nghị để kịp thời tuyên truyền, định hướng. Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Nắm bắt tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy giải pháp nhằm tuyên truyền, ổn định tình hình xã hội. Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, tập trung làm rõ tầm vóc, giá trị của Cách mạng Tháng Tám. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, tập trung vào các việc thực hiện Di chúc của Bác tại địa phương, cơ sở. Tuyên truyền xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới và công cuộc xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị năm học mới...

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na