Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/01/2013 2:40 CH
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012
 

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012

 

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

 

 

 

“Tiếp tục đổi mới, huy động mọi lực lượng, tập trung về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới” là chủ đề năm 2013 được xác định tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy . Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác tuyên giáo năm 2012 được triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có đột phá trên một số mặt:

Các hoạt động tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn. Nổi bật là những đối mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, về tổ chức học tập chuyên đề, về chọn việc, chọn việc tập trung chỉ đạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; trong triển khai các hoạt động phối hợp và nâng cao chất lượng các kỳ giao ban nhất là công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ; trong tuyên truyên thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia góp phần giải quyết những điểm phức tạp, góp phần triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn v.v.v....

Thường xuyên chăm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Phối hợp tổ chức được 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các đồng chí cán bộ tuyên giáo cấp huyện và cơ sở; kiệm toàn và thực hiện chế độ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và huyện. Công tác chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở được tăng cường, từng bước được nâng cao, được cụ thể hóa bằng các văn bản, tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, khoa học góp phần tạo động lực cho các tập thể cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết như: chuẩn bị tốt tài liệu học tập nghị quyết (đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ dành ngân sách đặt mua trên 10 nghìn cuốn tài liệu các loại về Nghị quyết Trung ương 4, trang bị đến tận bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị  – xã hội ở cơ sở); ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5; 6 bằng hình thức trực tuyến ở cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng học tập, chú trọng lựa chọn giảng viên có chất lượng quán triệt nghị quyết v.v.v… Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và thực hiện chế độ phụ cấp cho báo cáo viên, chế độ thù lao cho báo cáo viên, giảng viên kiêm chức giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Duy trì nề nếp và đổi mới việc giao ban khối báo chí, tuyên truyền hằng tháng, tăng cường giao ban luân phiên ở các sở, ngành, đơn vị tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí sâu sát thực tiễn và triển khai phối hợp công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị cho từng ngành, đơn vị, qua đó, đã tăng cường sự gắn bó và nâng cao tính hiệu quả của công tác giao ban báo chí. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối văn học, nghệ thuật; Duy trì việc tổ chức hội nghị giao ban Văn hóa văn nghệ đánh giá hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành báo cáo tổng kết 50 năm công tác Lịch sử Đảng tỉnh Hải Dương theo hướng dẫn của Viện Lịch sử Đảng. Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch biên soạn cuốn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương”. Đã hoàn thành việc khai thác, xác minh 1.659 hồ sơ tư liệu về Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1.958 hồ sơ tư liệu về liệt sỹ là thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên toàn tỉnh. Hiện đang xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ phục vụ biên soạn cuốn sách. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị năm 2012 và trển khai kế hoạch, chỉ tiêu bồi dưỡng năm 2013. Đến tháng 12/2012, toàn tỉnh mở được 548 lớp, với 56 nghìn lượt học viên (đạt 109,3 % kế hoạch năm). Phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức 18 lớp, cho trên 5 nghìn cán bộ cơ sở về nội dung giám sát, phản biện xã hội theo đề án “Phát huy vai trò, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2011 – 2015”. Ngoài ra, nhiều Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh quản lý các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính mở tại các huyện. Từ những kết quả đó đã góp phần, giúp cho cán bộ đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu học tập và làm theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo các cấp cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh và địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm; thực hiện các chương trình nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ; soạn thảo, thẩm định các công trình lịch sử; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi chậm đổi mới; tuyên truyền ra dân chưa nhiều; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trước một số sự kiện, từng lúc chưa nhạy bén;

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2012 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 đối với hệ thống Tuyên giáo các cấp:

Theo đó ngành tuyên giáo cần  Tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ, ban ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 766 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu với Ban Thường vụ cho sát thực tế cuộc sống. Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới và hoàn thiện Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý. Chủ động, sáng tạo trong tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đi sâu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc đã xác định trong năm 2012, tập trung vào 3 mảng công việc lớn: Đưa học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, triển khai và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số công việc cần tập trung chỉ đạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn việc thực hiện nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư quy định “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” phù hợp với điều kiện của tỉnh. Củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên trong việc thực hiện chương trình đưa thông tin tới cơ sở; Đổi mới công tác giao ban báo chí-tuyên truyền gắn thực hiện giao ban có chí với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tập của các cấp, các ngành, các đơn vị. Tham mưu triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc phát hành báo Đảng đảm bảo 100% các cơ sở theo quy định có báo Hải Dương, báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản; Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo; Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung phương pháp giảng dạy, triển khai, nhân rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tiếp tục mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên giáo cấp huyện và cơ sở trong năm 2013; tiếp tục chỉ đạo biên soạn và phát hành lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Tiến hành phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo và các ngành có liên quan nghiên cứu đưa việc giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử đảng vào giảng dạy trong trường học.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tứ Kỳ thay mặt các đại biểu tham dự hội nghị tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Toản

Cũng tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các cấp đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Chính trị Tỉnh từ ngày 01/2/2013 . /.

Kết thúc năm 2012 nhiều tập thể, cá nhân thuộc ban Tuyên giáo các cấp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 

 

 

Nguyễn Văn Nhật

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na