Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 04/10/2018 8:39 SA
Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 02/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2018, dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, đại diện một số phòng liên quan và Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo và các sở, ngành trong khối Khoa giáo từ tỉnh đến huyện đã thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trên lĩnh vực khoa giáo; tổ chức thực hiện việc khảo sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo chất lượng, tiến độ. Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo được đẩy mạnh. Nổi bật, đến nay công tác phối hợp giữa các ngành trong khối Khoa giáo cấp huyện đã cơ bản đi vào nền nếp, các ngành trong khối đã chủ động hơn trong việc phối hợp với cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo cấp huyện; một số Ban Tuyên giáo cấp huyện đã tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tổ chức tốt hội nghị giao ban theo chuyên đề; duy trì hoạt động của khối khoa giáo cơ sở, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác Khoa giáo trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Thứ nhất, một số ngành trong khối Khoa giáo chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu giúp cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo lĩnh vực được phân công. Việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-PH ở một số ngành còn chưa thực sự nghiêm túc, chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong khối Khoa giáo của tỉnh; việc duy trì chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều giữa các cơ quan còn chậm, chưa thường xuyên nên hiệu quả tham mưu trên từng lĩnh vực khoa giáo còn hạn chế; Thứ hai, sự chủ động phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo ở một số địa phương, đơn vị còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ nên hiệu quả hoạt động trong công tác tham mưu, phối hợp có mặt chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác giao ban khối Khoa giáo, giao ban Bí thư chi bộ khối trường học ở một số đơn vị cấp huyện chưa được duy trì đều đặn, chất lượng các cuộc giao ban chưa cao; Thứ ba, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho công tác khoa giáo; một số cán bộ làm công tác khoa giáo chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện công việc được giao; Thứ ba, vai trò của ban tuyên giáo cấp xã trong công tác khoa giáo chưa rõ nét, do vậy dẫn đến việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khoa giáo cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Thứ tư, công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên một số lĩnh vực công tác Khoa giáo có lúc, có nơi chưa thường xuyên, tích cực nên hiệu quả chưa rõ nét.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo cùng các ngành trong khối Khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác tham mưu giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; quán triệt, thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo.  Trong đó, triển khai hiệu quả hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành khối Khoa giáo gắn với triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTr-UBND-BTGTU, ngày 12/9/2016 giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hai là, các ngành trong khối khoa giáo tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018 về các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo và dạy nghề; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; dân số, gia đình và trẻ em; thể dục, thể thao.... Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo...

Ba là, Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối Khoa giáo cần tăng cường hướng về cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác Khoa giáo; làm tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện.

Bốn là, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, ban tuyên giáo cấp huyện phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo cùng cấp tham mưu giúp cấp uỷ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiến hành giao ban, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về công tác Khoa giáo; duy trì, thực hiện tốt Quy chế phối hợp, nền nếp giao ban, chế độ làm việc đối với các đơn vị trong khối Khoa giáo; chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc thành lập và duy trì hoạt động của khối khoa giáo cơ sở.

Minh Ngạn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na