Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 01/08/2013 7:02 SA
Đảng ủy, Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công đoàn 6 tháng đầu năm.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013; nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sáng ngày 26/7/2013, Đảng bộ và Công Đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và công đoàn 6 tháng đầu năm 2013.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Ban, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, Đảng ủy, BCH công đoàn Ban luôn tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức và triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và công chức viên chức lao động trong cơ quan, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể:

 Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, BCH Đảng bộ, Công đoàn Ban luôn coi trọng và xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, từ đó, Đảng ủy, BCH Công đoàn Ban đã ra nghị quyết triển khai tới từng đảng viên, đoàn viên công đoàn thông qua họp chi bộ hàng tháng và sinh hoạt Đảng bộ theo quy định. Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc  phân công công tác phù hợp cho từng đảng viên, đoàn viên công đoàn đã có tác động trực tiếp đến  nhận thức, thống nhất trong tư tưởng và hành động của đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc đăng ký thi đua được tiến hành nghiêm túc theo đúng trình tự thi đua khen thưởng, năm 2013 có 6/6 chi bộ = 100% chi bộ đăng ký phấn đấu chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đăng ký đấu đạt TSVM đề nghị Đảng bộ cấp trên khen thưởng. 100% đảng viên đăng ký ĐV đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng. Chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ chuẩn bị và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015 theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo cả về thời gian, chất lượng. Thành công của Đại hội chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thu được kết quả thắng lợi góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Chế độ sinh hoạt Đảng uỷ, đảng bộ, chi bộ, tổ công đoàn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định, ngoài nội dung sinh hoạt về công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác chuyên môn... Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Kế hoạch số 35- KH/ĐUK ngày 27/5/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ về “Tiếp tục triển khai, thực hiện phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

 Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, 6 tháng đầu năm 2013, Đảng uỷ, 2 chi bộ trực thuộc đã chuẩn bị nội dung theo yêu cầu kiểm tra do UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đến kiểm tra đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng.

Đảng uỷ đã chỉ đạo BCH công đoàn cơ quan xây dựng nội dung, chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tạo không khí vui tươi, phấn khởi để công tác đạt hiệu quả.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, chủ động triển khai và hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao, như: tích cực tham mưu giúp Tỉnh uỷ: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; phối hợp với các ngành, có liên quan dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; Tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên lĩnh vực công tác tư tưởng sau hội nghị tự phê bình và phê bình của cấp uỷ các cấp theo Nghị quyết TW 4 và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Giúp cấp uỷ ra văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; hướng dẫn học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ, và các đoàn thể chính trị ở cơ sở; hướng dẫn quy định cụ thể chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổng kết, hướng dẫn khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… Nhằm duy trì và thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, bên cạnh thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); chủ động, sáng tạo trong việc ban hành hướng dẫn, biên soạn, phát hành tài liệu học tập chuyên đề năm 2013 “Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, dùng cho sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh. Tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) trên địa bàn tỉnh….

Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng chuyên môn tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa-văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng….

Tại Hội nghị, Đảng bộ, Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xác định trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức thực hiện việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch.

- Cùng với công tác chính trị tư tưởng tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch chuyên môn của cơ quan và các chỉ tiêu phấn đấu của các chi, Đảng bộ trong năm 2013.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ năm 2013.

- Duy trì chế độ họp định kỳ đối với Đảng uỷ, chi bộ; thực hiện các chế độ báo cáo, hội họp; làm tốt công tác phát triển Đảng và các công tác đảng vụ khác.

- Xây dựng kế hoạch về việc phân công cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, nhất là các đồng chí đảng viên trẻ đăng ký thuyết trình chuyên đề phù hợp với khả năng và đặc thù của mình tại các cuộc sinh hoạt Đảng bộ hoặc họp cơ quan hằng tháng, quý theo quy định; Đảng ủy coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của từng đảng viên và của các chi bộ hàng năm.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại các chi bộ và trong toàn Đảng bộ.

Nguyễn Văn Nhật – Bùi Hạnh

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na