Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/07/2013 5:35 CH
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2013.
 

 

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị

 

Chiều ngày 10/7/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban, trưởng các phòng chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng giáo dục lý luận các huyện, thị, thành phố. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì kết luận hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì kết luận hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2013 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; phối hợp với các ngành có liên quan dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Giúp cấp uỷ tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên lĩnh vực công tác tư tưởng sau hội nghị tự phê bình và phê bình của cấp uỷ các cấp sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết. Tham mưu ra văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương, khen thưởng các tập điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị 27- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện chế độ nhuận bút mới cho Báo Hải Dương và thực hiện việc cấp báo Hải Dương cho trưởng thôn, khu dân cư, trưởng đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tích cực chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền kết quả và nội dung cơ bản của các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2013; Tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hằng tháng với các đơn vị trong khối tuyên truyền và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đánh giá công tác tuyên truyền trong tháng và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tháng sau; Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.; Biên soạn, phát hành và hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập chuyên đề năm 2013 “Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, dùng cho sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh; Tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chuẩn bị các nội dung và giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào tối ngày 17/5/2013; Tổng kết, trao giải cho các tác giả, tác phẩm đạt giải cao trong Cuộc thi viết “Về điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, giúp cấp uỷ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Tỉnh uỷ; tổ chức tốt các hội nghị giao ban, tổng kết công tác khoa giáo năm 2012, xây dựng chương trình phối hợp công tác khoa giáo năm 2013; Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và đề xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo thời gian, chất lượng tốt;

 

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, các đơn vị có liên quan, tập hợp tư liệu, tiến hành tổ chức 12/12 hội nghị lấy ý kiến của Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã, thành phố và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời tổng hợp tiếp thu ý kiến, rà soát, khảo sát chỉnh sửa đối với những trường hợp chưa rõ ràng và tập trung biên soạn các bài viết, xử lý và biên tập Cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương đảm bảo thời gian, chất lượng; Rà soát, kiện toàn, bổ sung đội ngũ giảng viên kiêm chức cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra nghiệp vụ; chủ động biên tập, phát hành trên 10.000 cuốn tài liệu thuộc 9 chương trình bồi dưỡng phục vụ công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; tổ chức giao ban định kỳ, tập huấn phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức.

Trung tâm Bồi dường chính trị các huyện, thị xã, thành phố chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách tăng cường các phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực kết hợp với phát huy hiệu quả việc sử dụng thiết bị dạy học hiện đại; Công tác chiêu sinh mở lớp theo chỉ tiêu kế hoạch giao cơ bản được đảm bảo theo tiến độ dự kiến. Đến cuối tháng 6/2013 các Trung tâm và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức được 153 lớp bồi dưỡng cho trên 20 nghìn lượt học viên trên tổng số 45 nghìn học viên được giao, đạt tỷ lệ 46% kế hoạch năm….

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, đóng góp bổ sung vào bản báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, nhằm từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác Tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, theo đó công tác Tuyên giáo các cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là: Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong hệ thống tuyên giáo nói riêng, lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng nói chung đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Đồng thời tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng các văn bản cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết (đề án, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện...) ở từng cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng đảng viên, từng loại hình tổ chức đảng.

Hai là: Ban tuyên giáo các cấp phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành tổng kết đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo nội dung cấp ủy lựa chọn. Tích cực tuyên truyền các chuyển biến trong việc khắc phục các hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Ba là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI), đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc duy trì nền nếp học tập chuyên đề; việc xây dựng quy định cụ thể chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Năm là: Tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm Công tác giao ban bí thư chi bộ nông thộn, khu dân cư. Tham mưu giúp cấp uỷ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện “Quy định một số nhiệm vụ chủ yếu Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương” theo Quyết định số 776 – QĐ/TU, ngày 11/2/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáu là: Tiếp tục thực hiện kế hoạch biên soạn cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác biên soạn lịch sử đảng bộ cấp cơ sở; thực hiện biên soạn bài giảng lịch sử đảng bộ địa phương cấp huyện. Đánh giá  kết quả thực hiện Chỉ thị 15- CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2002 - 2012)

 

Nguyễn Văn Nhật

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na