Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 17/07/2019 9:06 SA
Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 16.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo của Trung ương và của cấp ủy các cấp. Chỉ đạo, định hướng, kịp thời nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương của Trung ương và của tỉnh. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Khai thác kịp thời các thông tin chính thống, chất lượng để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị...

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương ở từng thời điểm, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo chặt chẽ và hiệu quả...

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na