Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 21/01/2013 7:13 CH
Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thanh Hà trong tốp đầu về công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh Hải Dương năm 2012

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Thanh Hà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ huyện Thanh Hà, mấy năm gần đây, đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước vươn lên trở thành là cờ đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh Hải Dương. Trung tâm đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho mọi sinh hoạt chính trị trong huyện.

 

Trung tâm hoạt động luôn bám sát theo Quy định số 54 về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và Quyết định 185- QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X quy định về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Hàng năm, Trung tâm căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bám sát kế hoạch của Trung tâm đã xây dựng và được Thường trực Huyện uỷ phê duyệt để tiến hành mở lớp theo quy định. Năm 2012, Trung tâm đã mở được 34 lớp với 3.358 học viên vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 478 học viên = 116,6% kế hoạch năm. Nội dung bồi dưỡng đều rất đúng và trúng với nhu cầu các đối tượng như quần chúng ưu tú, đảng viên mới, bí thư chi bộ, cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể…. Để góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, Trung tâm đã tạo điều kiện để họ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp cập nhật kiến thức, hội nghị báo cáo viên hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức đồng thời Trung tâm còn tổ chức thao giảng, giao lưu với các Trung tâm khác để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và quản lý học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức cho học viên các lớp đi tham quan thực tế tại các khu di tích lịch sử cách mạng, các điển hình tiên tiến, các khu du lịch nổi tiếng… qua đó giúp cho học viên liên hệ thực tiễn phong phú sinh động để bổ sung vốn kiến thức lý luận được học tập qua bài giảng trên lớp.

Mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn, song tập thể lãnh đạo cơ quan luôn khắc phục tập trung đầu tư vào nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay giảng viên các Trung tâm đều sử dụng giáo án điện tử, điều này có ý nghĩa rất quan trọng giúp bài học lý luận chính trở nên sinh động bớt khô khan và gây sự hứng thú cho học viên.

Với những kết quả trên, Trung tâm BDCT Thanh Hà đã thực sự trở thành một trung tâm sinh hoạt chính trị, tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách có hệ thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng trong toàn huyện. Trên cơ sở đó, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng thấm sâu trở thành nền tảng tư tưởng, định hướng đúng đắn cho hoạt động của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện.

Anh Tuấn- Phó trưởng BTG

Huyện ủy Thanh Hà

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na