Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 07/08/2018 2:14 CH
Coi trọng công tác tư tưởng ở cơ sở

Công tác tư tưởng ở cơ sở đã góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong những năm qua, công tác tư tưởng ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh quan tâm đầu tư lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất… nên ngày càng tốt hơn. Công tác tư tưởng ở cơ sở đã góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân trong giải tỏa đất đai, nhà cửa, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng ở một số nơi còn hạn chế, yếu kém. Tại một số cơ sở, công tác này chưa được tổ chức và tiến hành chu đáo, chặt chẽ, có biểu hiện buông lỏng, coi nhẹ. Một số nơi đầu tư cho công tác tư tưởng ở cơ sở quá yếu, cả về lực lượng và phương tiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng ở cơ sở còn hạn chế về năng lực. Chất lượng và hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng chưa cao. Việc thông tin tình hình thời sự, chính trị, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đôi lúc còn chậm. Công tác biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt có lúc còn hình thức…

Để thực hiện tốt công tác tư tưởng ở cơ sở, thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác này. Không được xem nhẹ, “khoán trắng” công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo mà cả hệ thống chính trị phải thường xuyên tập trung chăm lo.

Đổi mới cách thức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các thông tin tuyên truyền phải cập nhật kịp thời, đặc biệt là các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề nóng đang diễn ra, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch. Tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập, công tác nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp ở cơ sở với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Khắc phục khuynh hướng “hành chính hóa”, “văn bản hóa” công tác tư tưởng bằng cách đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa; tổ chức kể chuyện, tọa đàm, diễn đàn; tổ chức hội thi; thông tin lưu động; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Lựa chọn người có khả năng phù hợp làm công tác tư tưởng. Định kỳ tiến hành hội nghị giao ban công tác tư tưởng ở cơ sở để đánh giá và rút kinh nghiệm. Quan tâm tạo điều kiện về phương tiện làm việc như máy tính, sách báo, tài liệu tuyên truyền, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, tổ chức lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tư tưởng ở cơ sở.

Theo Báo Hải Dương

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na