Skip navigation links
Trang Chủ
Tin Bài Chuyên Đề
Văn bản chỉ đạo
Gương Điển Hình
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Tư Liệu Về Bác
Được cập nhật lúc : 11/09/2012 1:44 CH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
Trong suối nguồn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về công tác dân vận – “công tác quần chúng”, đóng một vị trí quan trọng và ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.


40 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng tư tưởng và sự nghiệp của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân tộc là một tài sản tinh thần cao quý vô giá, sẽ tiếp tục cổ vũ, dẫn dắt chúng ta kiên trì trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Trong suối nguồn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về công tác dân vận – “công tác quần chúng”, đóng một vị trí quan trọng và ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Học tập tư tưởng và làm theo phong cách “Dân vận khéo” của Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên, công chức chúng ta là hết sức cần thiết. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận mà chhúng ta học tập và làm theo đó là:

Thứ nhất: Quan niệm về công tác dân vận, trong tác phẩm  “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15-10-1949, Hồ Chí Minh đã viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc chính phủ và Đoàn thể giao cho”. Kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Người cho rằng, muốn cách mạng thành công cần phải có lực lượng, mà lực lượng to lớn ấy chính là lực lượng toàn dân, của cả dân tộc Việt Nam. Nhân dân trong quan niệm của Hồ Chí Minh cũng rất rộng, theo Người, nhân dân ta gồm tất cả người dân Việt Nam, tất cả giai cấp, tầng lớp, dân tộc, cộng đồng người Việt Nam… Trừ đế quốc thực dân và tay sai bán nước, kể cả tội nhân chưa đến mức “xử tử hình” như trong cuốn “Thường thức chính trị” (1947) Hồ Chí Minh đã nêu rõ. Do vậy, “không để sót một ai” trong quần chúng nhân dân vừa là một nghệ thuật mà còn là một vấn đề có tầm chiến lược cách mạng.

Thứ hai: Dân vận là một lĩnh vực công tác của Đảng rất cần thiết và rất quan trọng, bởi theo Hồ Chí Minh “Cách mạng là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một hai người”. Đây là một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh cho rằng: “Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Lực lượng cơ bản của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân và phải tập hợp được lực lượng to lớn và thống nhất do Đảng lãnh đạo, bởi Đảng dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là một bộ phận của nhân dân, Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên”. Cho nên nói về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tác phẩm, Hồ Chí Minh đã nêu lên một luận đề như một chân lý: “Việc dân vận rất quan trọng, Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Người cũng nghiêm khắc chỉ rõ: “Khuyết điểm to là ở nhiều nơi xem kinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự theo mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to lớn, rất có hại".

Thứ ba: Muốn làm tốt công tác dân vận phải thực hành dân chủ, phát huy dân chủ vì “dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều nổi trội trong tư tưởng Hồ Chí minh là luôn coi cái cốt lõi “Dân là gốc”, dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Người nói: “Dân là gốc thì dân phải là chủ, trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong nhân dân không có gì quý bằng dân chủ, dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân” mất cái cốt lõi “dân là gốc thì dân chủ sẽ trở thành vô nghĩa”. Cho nên lãnh đạo một nước để cho dân nước mình lạc hậu thiệt thòi trong hưởng hạnh phúc con người cũng là mất dân chủ. Người nêu rõ: “nước được độc lập, tự do mà dân không được hưởng ấm no, hạnh phúc thì độc lập tự do cũng chẳng có nghĩa gì hết”. Bởi chế độ ta là chế độ dân chủ, Nhà nước ta là nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân. Quyền hành và lực lượng, lợi ích và trách nhiệm đều từ nhân dân mà ra.

Tư tưởng và phương pháp thực hành dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực của một nhà dân chủ tiến bộ, Việt Nam và thế giới. Chúng ta tự hào và noi gương học tập và làm theo tinh thần đó của Người.

Thứ tư: Đoàn kết vận động tất cả lực lượng của mỗi dân, là nội dung cốt lõi của công tác dân vận. Người viết:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”


Tư tưởng đoàn kết tất cả mọi lực lượng nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất triệt để, được thể hiện rất rõ ràng trong định nghĩa “vấn đề dân vận” như đã nêu trên.

Đoàn kết góp thành lực lượng to lớn toàn dân không chỉ là một khẩu hiệu cách mạng nên theo Hồ Chí Minh phải đoàn kết trong tổ chức, trong phong trào và trong mọi hành động cách mạng thì cách mạng mới đi đến thành công.

Thứ năm: Phương thức cơ bản của công tác dân vận theo Hồ Chí Minh. “Dân vận không thể dùng báo chương, sách vở mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn chỉ thị mà đủ”. Do vậy, theo Hồ Chí Minh trước nhất là phải mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ rằng : Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. Người dạy: “Muốn cho cách mạng thành công nói cho dân hiểu, dân thông, dân làm”. Đồng thời bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương. Rồi động viên và tổ chức toàn dân ta thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình khen thưởng.

Thứ sáu: Lực lượng làm dân vận là lực lượng của cả hệ thống chính trị - xã hội, trước hết là của chính quyền. Trong tác phẩm Người viết: “Ai phụ trách dân vận: Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, …) đều phải phụ trách dân vận”. Người nêu thí dụ trong phong trào thi đua thì cán bộ chính quyền và đoàn thể phải cùng nhau bàn tính. Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết, những hội viên đoàn thể tức cán bộ Đảng và các đoàn thể nhân dân (công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ…) thì xung phong thi đua làm để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân. Mỗi loại cán bộ đều có trách nhiệm, có cách làm dân vận riêng song phải phối hợp chặt chẽ thống nhất với nhau thì công việc mới nhanh chóng hoàn thành.

Thứ bảy: Về phong cách làm việc của cán bộ dân vận, theo Hồ Chí Minh “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt thông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Người nhiều lần căn dặn cán bộ, đảng viên cần phải tự mình làm gương cho quần chúng, phải gần gũi với quần chúng, kiên trì giải thích cho quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ. Người căn dặn: “Muốn thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm mới biết cách sinh hoạt của quần chúng thế nào, mới biết nguyện vọng quần chúng thế nào”. Cách tổ chức, cách làm việc cần phải phù hợp với quần chúng. Rằng: “Cách làm việc, cách tổ chức, cách nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo… của chúng ta đều phải lấy câu này làm khuôn phép từ quần chúng mà ra về sâu trong quần chúng”.Tóm lại, công tác dân vận là một lĩnh vực rất quan trọng và rất cần thiết của Đảng, vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn, rất sâu sắc và phong phú. Vận dụng và thực hành “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” đoàn kết lực lượng to lớn của toàn dân xung quanh Đảng làm sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây vừa tròn 60 năm, với cách viết giản dị, mộc mạc, rất súc tích và cô đọng. Chỉ vẻn vẹn có 619 từ nhưng toàn bộ tác phẩm đã toát lên quan điểm chỉ đạo tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tác phẩm đã làm rõ về ý nghĩa mục đích  tầm quan trọng trong công tác dân vận, đến quan niệm nội dung và phương pháp “dân vận khéo”, lực lượng làm công tác dân vận… là hết sức to lớn, hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vì “dân vận kém  thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của người còn sống mãi và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Trong đó, tư tưởng của Người về công tác dân vận là một mẫu mực sáng ngời để chúng ta học tập và làm theo. Đến nay, đã tròn 60 năm nhưng tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang hết sức ý nghĩa lịch sử to lớn và giá trị hết sức sâu sắc.
Theo Báo HD
In trang Quay lại Lên trên
Tiêu Điểm
 
 
 
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na