Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 13/03/2013 8:04 SA
Ban Tuyên giáo Trung ương góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan;
các đồng chí lãnh đạo Ban,; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,; Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo.

Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, đảng viên, chuyên viên trong Ban.

Để việc góp ý kiến bảo đảm chất lượng, trước đó, ngày 4/3/2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/BTGTW hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ mục đích của Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương đối với việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương đối với việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp.

Tại Hội nghị, đã có 12 ý kiến góp ý sâu những nội dung trong toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội; khẳng định tính đúng đắn của Điều 4 Hiến pháp như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện rõ và đầy đủ bản chất, trách nhiệm chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; khẳng định sở hữu toàn dân về đất đai, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo đường lối, quan điểm của Đảng được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nêu rõ: Tổ thư ký Hội nghị cần tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các  ý kiến góp ý, bao gồm cả các tham luận chưa được trình bày tại diễn đàn này. Ban Tổ chức Hội nghị cần sớm tổng hợp ý kiến tại Hội nghị chuyển đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Theo tuyengiao.vn
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na