Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 21/03/2013 2:48 CH
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của ông Phạm Văn Bảo- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương

1- Chế độ chính trị (Chương I)

-  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này tiếp tục khẳng điịnh Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là bản chất của Nhà nước ta và quyền dân chủ của nhân dân. Nhưng vấn đề này được thể hiện cụ thể ra sao thì chưa rõ. Vì vậy Hiến pháp lần này cần được làm rõ hơn dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Vì trong dân chủ trực tiếp có một việc rất quan trong là trưng cầu ý dân. Trưng cầu ý đan được đề cập từ nhiều Hiếp pháp trước nhưng đến nay vẫn chưa được cụ thể hóa. Trưng cầu ý dân là quyền phúc quyết của dân trong Hiến pháp.

2- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II)

Chương quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được bổ sung thành chương Quyền con người và nghĩa vụ cơ bản của công dân từ vị trí Chương V chuyển lên ở vị trí Chương II khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người và quyền công dân. Song nếu viết như Dự thảo Quyền con ngươi, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, người ta có thể hiểu lầm là con người chỉ có quyền và không có nghĩa vụ, công dân thì có quyền và nghĩa vụ. Do đó nên viết tiêu đè của Chương II là: Quyền và nghĩa vị của con ngươi và công dân.

Nội dung của chương này gồm 38 Điều từ Điều 15 đến Điều 52. Dự thảo đã làm rõ quyền con người, quyền công dân , trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc thừa nhận và tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đồng thời đã bỏ sung một số điểm mới, đặc biệt là quyền dân chủ trực tiếp. Đó là kết quả của quá trình đổi mới và phù hợp với các điều ước Quốc tế về quyền con người mà nước ta là thành viên.

Đề nghị cần làm rõ khái niệm Quyền con người và quyền công dân. Quyền con người là quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Nói đến quyền con người là nói đến quyền và sự bình đẳng của tất cả mọi thành viên trong xã hội. Như vậy khái niệm quyền con người rộng hơn quyền công dân ( Quyền của một thành viên trong một quốc gia nhất định, được xá nhân bởi chế định Quốc tịch), có nghĩa là: quyền con người không chỉ là quyền của ccoong dân Vietj Nam hoặc thuộc thẩm quyền pháp lý của Nhà nước Việt Nam. Trương hợp: Người đã bị tước một phần nào đó quyền công dân (Quyền tự do cư trú, quyền bầu cử, ứng cử do đang phải chấp hành một quyết định, một bản án đã có hiệu lực) hoặc những người mất năng lực hành vi dân sự ( người mắc bệnh tâm thần..)

3- Về giáo dục- đào tạo (Chương III)

Ngoài nội dung trong Dự thảo, Hiến pháp mới cần được bbor sung: Xây dựng cả nước thành một xã hội học tập. Vấn đề này đã được thể hiện trong Báo cáo Chính trị tại các Đại hội lần thứ Ĩ, thứ X, lần thứ XI của Đảng. Xây duwngh xã hội học tập là xây dựng một xã hội mọi người đều tự giác và có nghĩa vụ học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Đòng thời Nhà nước có cơ chế, chính sách để khuyến khích, định hướng, ràng buộc trách nhiệm và tạo cơ hội, điều kiện thuân lợi cho mọi người được học với những hình thức phù hợp. Xây dựng xã hội học tập vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, phát trienr kinh tế tri thức. Xây dựng xã hội học tập vừa có tầm chiến lược, vừa có tính cấp bách và là giải pháp thiết thực để: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.

4- Về bộ máy nhà nước

Để có được bộ máy Nhà nước tinh gọn có hiệu lực, đề nghị Hiến pháp mới cần có quy định rõ hơn về:

- Chức năng, nhiệm vụ bộ máy nhà nước các cấp, giảm bớt trung gian. Hội đồng nhân dân có ở những cấp nào cần được quy định trong Hiến pháp.

- Thực hiện chế độ tranh cử trước khi bầu cử, thi tuyển trước khi quyêt định bổ nhiệm.

- Quy định chính phủ có trách nhiệm ban hành và thực hiện nghiêm các cơ chế giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với hoạt động quản lý Nhà nước.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na