Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 21/03/2013 2:52 CH
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của ông Lê Ngọc Mai- Phòng Luật sư Sông Hồng tỉnh Hải Dương

1- Sửa lại khoản 1 của Điều 4. Bởi vì Hiến pháp không nên ghi tton chỉ mục đích trong Điều lệ của Đảng vào trong Hiến pháp. Chỉ cần ghi: “ Đảng cộng sản Việt Nam là kuwcj lượng lãnh đại Nhà nước và xã hội”.

2- Sửa lai đoan cuối khoản 2 của Điều 4 như sau: “ Đảng chịu trạhs nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình”. Bởi vì sự lãnh đạo của Đảng sẽ bao quát rộng hơn quyêt định của Đảng.

3- Đoan cuối của Điều 6 cần bổ sung từ “ tổ chức” tành cụm từ “thông qua các cơ quan, tổ chức khác của Nhà nước”. Bởi vì thôn, bản, khu dân cư là một tổ chức do Nhà nước đặt ra và Trưởng thôn, Trưởng bản, Trưởng khu cũng có quyền đại diện cho nhân dân trong cộng đồng dân cư bày tỏ ý chí của mình.

4- Điều 10 được sửa lại thành “ Công dân có quyền yêu cầu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân và có quyền biểu quyết khi trưng cầu ý dân”. Bởi vì, quy định như Dự thảo thì công dân bị thụ động vào Nhà nước về trưng cầu ý dân.

5- Tại khoản 1 của Điều 31 cần bổ sung cụm từ “ Mọi người có quyền được tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thực hiện việc trợ giúp pháp lý và dịch vụ pháp lý”.

6- Tại khản 1 của Điều 38 cần bổ sung cụm từ: “ Công dân có quyền đình công theo quy định của pháp luật”.

7- Tại khoản 1 của Điều 40 cần bổ sung cụm từ: “ Người chưa thành niên có quyền được hưởng trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý miễn phí”.

8- Tại đoạn đàu khoản 1 của Điều 43 cần bổ sung từ “ phát minh” thành cụm từ: “ Mọi người có quyền nghiên cứu, phát minh khoa học và công nghệ”.

9- Tại khoản 3 của Điều 58 cần bổ sung từ “ thỏa đáng” để thành cụm từ “ Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, các nhân sử dụng có bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật”.

10- Sau chương IX về chính quyền địa phương, cần thêm một chương quy định về thành lập thôn, bản, khu dân cư theo nguyen tắc các tổ chức này không phải là chính quyền địa phương, nhưng do UBND xã, phường thành lập. Bởi vì trên thực tế đang tồn tại ở xã, phường nào cũng có thôn, bản, khu dân cư. Vai trò, vị trí của thôn, bản, khu dân cư rất gần gũi và thiết thực với người dân, giải quyết có hiệu quả rất nhiều lĩnh vực phát sinh về chính trị, an ninh trật tự, văn hóa, xã hội ở cơ sở.
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na