Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 21/03/2013 2:46 CH
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của ông Bùi Văn Điều, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

1- Về lời nói đầu

- Tôi đề nghị thay bỏ từ “ mấy” nghìn năm theo số học mà nên dùng từ “ hàng” là thể hiện nhiều năm trong lịch sử, đã được nói nhiều trong các văn bản của Đảng và Nhà nước. Ngày 16/1/2013, tại cuộc họp hội thảo “ Cao Lỗ” danh tướng thời dựng nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự cùng đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học và Ngôn ngũ học, Qunar lý văn hóa ở các trường đại học, Viện nghiên cứu, Hội khoa học Lịch sử Hà Nội, Bác Ninh và các tỉnh thành phố trong cả nước, Chủ tịch cũn dùng từ “ hàng” nghìn năm lịch sử khi nó về “ Danh tướng Cao lỗ” là một vị anh hùng dân tộc, biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trong thời đầu dựng nước, được nhân dân sùng kính, thờ phụng ở nhiều nơi trong suốt hàng ngàn năm lịch sử.

- Tại dòng cuối của đoạn 2 lời nói đầu:

  Tôi đề nghị bổ sung thêm 2từ “ Đất nước” vào trước cụm từ… tiến hành công cuộc đổi mới “ đất nước” đểthực hiện đây là tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, xã hội… mà không đổi mới riêng cho một lĩnh vực nào.

- Tại dòng thứ 2 của đoạn 4 lời nói đầu:

  Tôi đề nghị bổ sung thêm 2 từ  của Đảng” vòa trước cụm từ…thể chế hóa cương lĩnh của đát nước “ của Đảng” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội..để nói rõ hơn đây là thể chể hóa cương lĩnh xây dựng đất nước của Đangt cộng sản Việt Nam, Đảng cầm quyền, lực lượng lãnh đạo cách mạng.

 Chương I- Chế độ chính trị:

- Tại Điều 6: tại dòng đầu, tôi đè nghị bổ sung thêm 2 từ “ của mình” vào trước cụm từ nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước “ của mình” bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Để nói rõ hơn mọi người dân dều cps quyền thực hiện quyền lực Nhà nước của mình bằng các hình thức…

- Điều 8: Tại dòng đầu của khoản 3:

  Tôi đề nghị bổ sung 2 từ “ và mọi” vào trước cụm từ cơ quan, tổ chúc “ và mọi” cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiếp pháp và pháp luật, phòng chống các hành vi vi pham Hiến pháp, pháp luật.

  Chương II- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Điều 18: tại khoản 2 Điều 18

  Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ kể cả người của nước khác mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cho phép nhập quốc tịch Việt Nam” vào cuối khoản 2 của Điều 18 để yên tâm cho người nước khác đã nhập quốc tivhj hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam.

- Điều 21: Tôi đề nghị bổ sung thêm từ “ đều” vào trươc 2 từ mọi người “ đều” có quyền sống. Theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói khi người còn sống.

- Điều 22: Tại khoản 2, Điều 22:

  Tôi đề nghị bổ sung thêm từ “ nào” vào trước cụm từ nghiêm cấm mọi hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức “ nào” đối xử khác xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phảm của con người. Để thể hiện nghiêm cấm của Hiếp pháp, pháp luật với mọi hành vi hay hình thức “nào” đối xử khác xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con người.

- Điều 32: Tại khoản 4, Điều 32

  Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật” vào cuối khoản 4 của Điều 32 đã được quy định trong luật trách nhiệm, bồi thường của Nhà nước đã ban hành.

- Tại Điều 42, Điều 43:

  Tôi đề nghị Ban sọa thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nghiên cứu có thể dồn 2 Điều này thành 01 Điều. Vì 2 Điều này đều có nội dung mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập, nhiên cứu phát triển khoa học công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

  Chương V- Quốc hội:

- Điều 75: quy định Quốc hội có những nhiệm vị và quyền hạn. Tôi xin đề nghị được bổ sung thêm vào Điều 75 một khoản 16 là: “ Quyết định các vấn đề an sinh xã hội”.

- Điều 79: Tại khoản 6 Điều 79, dòng thứ 2 từ dưới lên, tôi đề nghị bỏ sung thêm cụm từ “ làm trái Hiến pháp, luật” vào sau cụm từ… Tường hợp Hội đồng nhân dân đó “ làm trái Hiến pháp, luật” làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

  - Điều 83: Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ thuộc thẩm quyền của Quốc hội” vào cuối của Điều 83.

  Chương VI- Chủ tịch nước:

- Điều 93: Tại khoản 3 Điều 93

  Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ Tổng kiếm toán Nhà nước” vào sau cụm từ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

  Chương VII- Chính phủ

- Điều 105: Tại dòng thứ 2 từ dưới lên:

Tôi đề nghị bổ sung thêm 2 từ “ quy phạm” vào sau cụm từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản “ quy phạm” pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na