Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 21/03/2013 2:50 CH
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

I- Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

  Nhận xét chung về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992, gồm:

- Nội dung Dự thảo đã đảm bảo cụ thể hóa các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và Văn kiện của Đại họi Đảng khóa XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể:

+ Dự thảo Hiến pháp đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính chất của chế độ ta đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

+ Dự thảo Hiến pháp đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

+ Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chúc và hoạt động của Chính phủ theo xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt , trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; đã tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.

+ Dự thảo Hiến pháp đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây duwngh nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân chủ của cong dân, thục hành dan chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Dự thảo Hiến pháp đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự do dân chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xậy dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hiến pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992.

- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.

II- Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo

1- Về các quy định cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

- Điều 3 dự thảo quy định: “ Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” nên sửa thành “ Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người dân có cuộc sóng ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Điều 3 quy định mục tieeu hướng tới của nhà nước ta trong việc phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nếu chỉ quy định “ dân chủ, công bằng, văn minh” thì quá chung chung không nêu bật được vấn đề bởi xã hội dân chủ, công bằng, văn minh luôn luôn là mục tiêu, đích hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới.

- Điều 6: đề nghị được giữ nguyên đoạn cuối của Điều 6 cũ, đua vào cuối của Điều 6 đã sửa đổi “ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chúc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” Vì nó quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của quốc hội và các cơ quan của nhà nước.

- Điều 10 ( sửa đổi, bổ sung Điều 10) : “ Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lạp trên cơ sở tự nguyện, đạu diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao dộng; tham gia quản lý đát nước, quản lý kinh tế- xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đề nghị bỏ cụm từ thanh tra vì đây là hoạt động quản lý nhà nước chuyên sâu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Điều 11 ( sửa đổi, bổ sung Điều 13)

  Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị theo pháp luật. Đề nghị được bỏ sung cụm từ “ âm mưu” vào trước cụm từ hành vi thành: mọi âm mưu, hành vi chống lại độc lập…vì có như vậy mới nghiêm trị được mọi ý đồ chống lại Tổ quốc ngay khi chúng còn trong “ trứng nước”.

- Khoản 2, Điều 20 ( sửa đổi. bổ sung Điều 51) quy định: “ Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định”, nên sửa thành “ Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và các văn bản dưới Hiến pháp quy định”. Bởi vì, quyền và nghĩa vụ của công dân chỉ được quy định trong Hiến pháp- đạo luật cơ bản quan trọng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vietj Nam, trong luật mà còn được quy định trong các văn bản dưới luật như pháp lệnh, quyết định, nghị quyết, thông tư…

- Điều 31 ( sửa đổi, bổ sung Điều 74)

1. Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vu khống, vu cáo làm hại người khác.

Đề nghị được bổ sung ở khoản 2: “ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn pháp luật quy định. Người chịu thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Vì như vậy mới gắn trách nhiệm về thời gian phải giải quyết khiếu nại, tố cáo tránh để kéo dài thời gian gây bức xúc cho người đi khiếu nại, tố cáo.

- Khoản 3, Ddieuf 32 quy định: “ Người bị băt, tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa” nên sửa thành “ Người bị bắt, tạm giữ, tam giam, bị điều tra, truy ttoos, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa hoặc người đại diện theo pháp luật bởi trong trường hợp người bị bắt, tam giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử là người chưa thành niên hoặc người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình thì yêu cầu bắt buộc phải có người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp.

- Điều 41 ( sửa đổi, bổ sung Điều 39, Điều 61)

1. Công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe; bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na