Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 21/03/2013 2:55 CH
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Hải Dương
 

1- Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

  Nội dung Dự thảo đã đảm bảo cụ thể hóa các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và văn kiện đại hội Đảng khóa XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể :

- Đã xá lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt dộng của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tawngtinhs dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.

- Đã xác lập cơ chws bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mangh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự do dân chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyêt định và tổ chúc thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nong thôn, đô thị, hải đảo.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo sửa dổi Hiếp pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

- Đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.

2- Ý kiến về nội dung

  Các phòng chuyên môn tổng hợp tham gia góp ý đối với Dự thảo Hiến pháp năm 1992 về từng nội dung cụ thể như sau:

- Khoản 1, Điều 4, Chương I:

+ Đề nghị bổ sung cụm từ “ Việt Nam” vào sau phần:… đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…

 + Lý do: để không lẫn với khái niệm khác

- Khoản 1, Điều 4, Chương I: đề nghị không cho vào Hiến pháp, nên quy định tại luật về đại biểu Quốc hội, đại biêu Hội đồng nhân dân.

- Khoản 2, Điều 15, Chương II: Đề nghị xem xét không cho vào Hiến pháp, nên quy định tại các luật liên quan.

- Khoản 1, Điều 16, Chương II: đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ hợp pháp” sau phần: Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền…

- Khoản 1, Điều 20, Chương II: đề nghị sửa lại thành “ quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định tại Hiến pháp và luật.

- Khoản 1, Điều 21, Chương II: đề nghị bổ sung thêm nội dung “ trừ các trường hợp luật quy định phải loại ra khỏi đời sống xã hội” sau phần: Mọi người có quyền sống.

- Khoản 1, Điều 23, Chương II: đề nghị bổ sung thêm nội dung “ trừ các trường hợp vi phạm được pháp luật quy định” sau phàn: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có qyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình và phần: không được phếp thu thập, lưu giữ, sử dụng và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được người đó dồng ý.

- Khoản 1, Điều 25, Chương II: đề nghị sửa lại thành: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

- Khoản 1, Điều 32, Chương II: đề nghị bổ sung thêm nội dung: “ theo quy định của pháp luạt” trước phần: Người bị bắt, bị tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa.

- Khoản 1, Điều 34, Chương II: đề nghị bổ sung thêm nội dung “ theo quy định của pháp luật” trước phần: Mọi người có quyền tự do kinh doanh.

- Điều 50, Chương II: đề nghị bổ sung thêm nội dung “ theo quy định của pháp luật” trước phần: Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế.

- Điều 58, Chương III: đề nghị bổ sung thêm điểm 4 như sau: Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đất sử dụng vào mục đích công cộng.

- Điều 100, Chương VII:

+ Đề nghị sửa đổi nội dung: Thủ tướng chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

+ Sửa lai thành: Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Chủ tịch nước.

  Lý do: Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch nước bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn do đó ngoài chịu trách nhiệm trước Quốc hội còn phải chịu trách nhiệm trươc người có thẩm quyền bổ nhiệm.

3- Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp

- Về bố cục và kết cấu, vị trí của chương, điều, khoản của dự thảo Hiến pháp bảo đảm cân đối, hợp lý.

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng các quy định của Dự thảo Hiến pháp bảo đảm văn phong theo quy định.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na