Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 04/02/2013 8:17 SA
Hướng dẫn số 72- HD/BTG Tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
 

TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  72  - HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

      Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

công tác tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về

 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

---

 

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/BTGTW, ngày 24 tháng 2 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác tư tưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992” và Chỉ thị số 26 – CT/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp  năm 1992 năm 1992 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992; tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Hiến pháp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 02 (Khóa XI); làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn và thực sự dân chủ.

2. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, để Hiến pháp thực sự là kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

3. Đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để tuyên truyền xuyên tạc, bác bỏ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

4. Công tác tuyên truyền việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 (Khóa XI); Nghị quyết Quốc hội 06/2011/QH13, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

5. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phải đáp ứng yêu cầu có tính nguyên tắc là thể chế hóa tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011 – 2020 và các văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp trong đời sống chính trị và quản lý xã hội. Quyền và nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, khẳng định rõ đóng góp của Hiếp pháp năm 1992 trên một số mặt quan trọng, như: Hiến pháp tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nhà nước Việt Nam XHCN của nhân dân, do dân và vì dân; Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho việc xóa bỏ các quan hệ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập quốc tế; Hiến pháp năm 1992 là nền tảng chính trị - pháp lý cho việc đề cao và phát huy nhân tố con người trong đời sống nhà nước và xã hội.

2. Tuyên truyền kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Những đánh giá tổng kết sâu sắc, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn việc thi hành Hiến pháp; những tư tưởng, nội dung của Hiến pháp cần được tiếp tục, kế thừa; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng; làm rõ những thành công và hạn chế trong việc thi hành Hiến pháp năm 1992 ở từng lĩnh vực và bài học kinh nghiệm; những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp trong thời gian qua.

3. Phản ánh thành tựu của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong quá trình thực thi các Hiến pháp, nhất là Hiến pháp năm 1992.

4. Kế hoạch, lộ trình, hoạt động thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các ngành, các địa phương.

5. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và những nội dung thảo luận theo hướng dẫn của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

6. Ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

7. Tuyên truyền đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

8. Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp và giải pháp thực hiện Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung).

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian tuyên truyền

- Từ 20/1/2013 đến 30/3/2013, tập trung tuyên truyền các nội dung, như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Từ tháng 11/2013 trở đi, tập trung tuyên truyền vào các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp và giải pháp thực hiện Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung).

Trong quá trình triển khai sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và khi Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung) được Quốc hội phê chuẩn và thực hiện cần chủ động nắm bắt và đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể; hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở.

- Thông qua hội nghị triển khai công tác của ngành, địa phương; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

- Thông qua các tài liệu tuyên truyền, các hình thức cổ động trực quan như: panô, áp phích, khẩu hiệu, triển lãm, các hoạt động tọa đàm, giao lưu; biên soạn phát hành tờ rơi, tài liệu...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ ban tuyên giáo; cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu đang tham dự hội nghị thông tin thời sự - chính sách hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

- Hướng dẫn, đôn đốc Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong suốt quá trình triển khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sửa đổi Hiến pháp.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mở chuyên mục về lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Hải Dương”; đưa nội dung hướng dẫn việc lấy ý kiến của nhân dân vào Bản tin nội bộ.

2. Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh

-  Mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

- Thường xuyên đưa tin, bài phản ánh các hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch; phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc trong quá trình tổ chức tham gia lấy ý kiến của nhân dân sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

- Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung); tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo biên soạn, sưu tầm các ấn phẩm, sách báo giới thiệu những nội dung Hiến pháp năm 1992.

- Chỉ đạo tổ chức triển lãm giới thiệu thành tựu của đất nước, của tỉnh và các địa phương trong quá trình thực thi các Hiến pháp, nhất là Hiến pháp năm 1992.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan giáo dục tinh thần yêu nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và tích cực tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

 

4. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phòng, ban chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hình thức để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, coi trọng việc tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh có hiệu quả chống các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giao Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn này. Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn qua Phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trước ngày 10/4/2013.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW;    

- Thường trực TU;           để báo cáo

- Lãnh đạo Ban;

- Các phòng chuyên môn;

- Sở VHTT&DL;

- Báo HD, Đài PTTH tỉnh;

- Ban TG huyện, thị, thành uỷ, ĐU trực thuộc TU;

- Lưu PTT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Phạm Xuân Thăng

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na