Bảo vệ nền tảng tư tưởng HCM
Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
08/12/2022 03:46:48

Trải qua hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu rất to lớn, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Năm 1930, khi Đảng ta ra đời, trong Cương lĩnh đầu tiên đã xác định đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản", đó là một sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử. Đến năm 1991, tại Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó chỉ ra 6 đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) thông qua tại Đại hội XI, đã phát triển thành 8 đặc trưng của XHCN ở Việt Nam, trong đó đặc trưng bao trùm là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Mục tiêu đó đất nước ta đang theo đuổi, có mặt, có việc đã và đang trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa 
 
Vậy mà các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam bằng việc tung ra những luận điệu xuyên tạc rằng "Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là một sai lầm lịch sử", là ''ảo tưởng", là "thiên đường bánh vẽ". Chúng rêu rao rằng: Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; đi lên CNXH phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, chặng đường, có sự đấu tranh giữa "cái cũ và cái mới". Cho nên, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam không bao giờ vượt qua được các chặng đường quá độ gian khó đó và không thể đi đến cái đích của CNXH. 

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng, đó chỉ là một thứ "mị dân". Theo lập luận của chúng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ giỏi lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, không có khả năng lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới rằng: "Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới là do các nước tư bản đầu tư vào, chứ không phải do năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Mục đích chính trị phản động của các quan điểm sai trái trên nhằm gây hoang mang, dao động về tư tưởng, mất niềm tin và tinh thần cảnh giác cách mạng của đảng viên, nhân dân. Sâu xa hơn, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận khả năng thắng lợi của con đường quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam; từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chế độ XHCN.

Trải qua hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu rất to lớn, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay... Tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại".

Điều đó cho thấy, CNXH hoàn toàn không phải là "giấc mơ", cũng chẳng phải là "ảo tưởng về một thiên đường" như các thế lực thù địch rêu rao. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, không tự bảo vệ được trước sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc, chứ không phải do Chủ nghĩa Mác-Lênin hay lý tưởng về CNXH đã lỗi thời, lạc hậu.

Trong những chặng đường tiếp theo, Đảng ta đã có dự báo khoa học về 4 nguy cơ, về những thách thức không nhỏ ở trong nước và từ bên ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với phương châm vượt qua thách thức, tận dụng những cơ hội, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vững chắc đến năm 2045, nước ta sẽ trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN.
Về Trang Chủ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 104 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Giấy phép số 733/GP-STTTT do Sở TT&TT Hải Dương cấp ngày 12/12/2014
Điện thoại: (03203) 852609 Fax: (03203) 837768  Email: trangtintghd@gmail.com
Trưởng Ban Biên Tập : Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 13
Tháng này: 1,713
Tất cả: 28,028